top of page

Betingelser & Vilkår

Line i Nepal, Orgnr. 922585121,

Geitryggveien 8 7517 Hell Tlf: +47 99153396

blir heretter kalt Tilrettelegger/Guide.

 

Produkter og tjenester

Betingelser og vilkår omfatter kjøp av:

  • Organisert tur med reiseleder som er de organiserte gruppeturene som arrangeres av Tilrettelegger/Guide.

 

Ved bestilling av tur der Line i Nepal er Tilrettelegger og Guide i besøkslandet vil følgende betingelser gjelde.

 

Avtalen inngås mellom deg, heretter kalt Kunden og Tilrettelegger/Guide.

Avtalen omfatter

Avtalen omfatter en tur slik den er beskrevet i Turbeskrivelsen samt eventuelle tilleggsytelser som er avtalt mellom Tilrettelegger/Guide og Kunden. Da turene vi tilrettelegger blir planlagt i god tid i forveien kan det bli gjort endringer i Turbeskrivelsen. Turbeskrivelsen må derfor anses for å være foreløpig. Ved endringer i Turbeskrivelsen skal Tilrettelegger/Guide informere  om dette, når endringen skjer. Det tas forehold om eventuelle skrivefeil i programmet.

 

Nepal ligger i en aktiv seismisk sone som betyr at det finnes mulighet for jordskjelv, snøskred, jordras og oversvømmelse. Siden turene blir avholdt i naturutsatte områder som er sårbare for uforutsette hendelser kan det medføre forsinkelser og andre endringer i programmet.  

Turene arrangeres sammen med lokale underleverandører og det benyttes lokale transportmidler underveis. Våre turer baseres på kultur- og naturopplevelser i ulike naturområder. Uforutsette hendelser som er utenfor vår kontroll som f.eks spesielle værforhold, naturkatastrofer og ekstraordinære hendelser i transportnettet kan medføre forsinkelser og endringer i henhold til den opprinnelige Turbeskrivelsen.

Uforutsette hendelser kan oppstå før vi starter turen eller underveis. Dette kan medføre at vi må endre på den opprinnelige Turbeskrivelsen. I de tillfeller turopplegget må endres på grunn av uforutsette hendelser vil Tilrettelegger/Guide gjøre sitt ytterste for å legge opp til en alternativ tur som er så lik den opprinnelige turen som det er mulig. Medfører endringer i Turbeskrivelsen at turen blir rimeligere vil prisen bli redusert tilsvarende. Medfører endringene at den blir dyrere vil Kunden bli belastet for mellomlegget mellom innbetalt beløp og økt pris. I de tilfeller det ikke er mulig å lage en alternativ tur vil turen bli innstilt og innbetalt beløp bli refundert. Tilrettelegger/Guide har ikke erstatningsansvar for andre utgifter kunden har som følge av situasjoner som oppstår underveis på turen som for eksempel tap av verdisaker, personskader, sykdom, eller forsinkelser.

Oppstår uønskede hendelser vil Tilrettelegger/Guide gjøre sitt for å bistå kunden i å få rettet opp i konsekvensene av hendelsen om det er ønskelig.

 

Vaksinasjon

Kunden oppfordres til å kontakte vaksinasjonskontor for å få avklart hvilke vaksiner han anbefales å ta før avreise.

Pass

Kunden har selv ansvaret for å ha med gyldig pass som er gyldig i minst 6 måneder og har minst en ledig side for visum.

Forsikring

Kunden må selv sørge for å være forsikret etter behov. Er du usikker, snakk med ditt forsikringselskap.

 

Bestilling av tur i Nepal

Bestillingen av fottur i Nepal og  innbetaling av denne må skje  8 uker uker før avreise. Dersom ikke annet er avtalt mellom tilrettelegger og den kunde

pga uforutsette situasjoner.

Dersom turen i etterkant avbestilles vil regler for avbestilling gjelde. 

Flybilletter

Flybilletter bestiller du selv. Men gjerne rådfør deg med  Tilrettelegger/Guide og vår samarbeidspartner G Travel Getaway,Verdal.

Avbestilling 

Kunden kan avbestille bestilt guidet tur i besøkslandet. Avbestilling skal meddeles skriftlig i brev eller via e-mail. Avbestillingsdato er den dato avbestillingen kommer frem til Arrangøren. Avbestilles turen mer enn 50 dager før avreise får Kunden refundert innbetalt beløp minus depositumet på kr.3500. Fra 49 dager før til 30 dager før avreise refunderes 50% av turens fulle pris. Ved avbestilling senere enn 30 dager før avreisedøgnet starter eller ved utelatt fremmøte, gis ingen refusjon til Kunden.

 

Avlysning

Tilrettelegger/Guide forbeholder seg retten til å avlyse turen. Hvis det er 3 påmeldte eller mindre 35 dager før turens oppstartstidspunkt vil den bli avlyst. Ved en avlysning har kunden rett til å få tilbakebetalt det han har betalt for turen. Tilrettelegger/Guide er ikke erstatningspliktig for andre utlegg kunden har hatt.

Ved avlysning av den opprinnelige turen vil Tilrettelegger/Guide være behjelpelig med å bistå kunden med å finne et alternativt turopplegg om ønskelig. Blir prisen lavere enn opprinnelig pris får kunden refundert differansen mellom prisene på avlyst tur og alternativ tur. Eller et evt. mellomlegg betales av Kunde.

Reklamasjon/Tvistespørsmål

Mener du at det foreligger en feil eller mangel ved turen må du ta dette opp med Tilrettelegger/Guide umiddelbart.  

Dersom det oppstår tvister mellom Tilrettelegger/Guide og Kunden skal de søkes løst i minnelighet.

 

Det tas forbehold om skrivefeil i detaljprogram og prisliste, samt på våre nettsider.

bottom of page